Parafia Rzymskokatolicka

                           p.w. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce
            Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..

Legion Maryi

          Legion Maryi jest wspólnotą apostolską zrzeszającą ludzi świeckich   pod przewodnictwem kapłana, który pełni funkcję kierownika duchowego i   odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty.

          Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz   czynną pracę apostolską w dziele Maryi i Kościoła.

          Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję. Jest   to Duch pełnienia Woli Bożej, wielkiej pokory, umartwienia, pokuty i wytrwałej  modlitwy. Właśnie w modlitwie odzwierciedla się postawa pobożności   Legionu.

          Najmniejsza grupa legionowa na terenie parafii nosi nazwę prezydium i zostaje utworzona za zgodą proboszcza. Członkowie jej zbierają się na cotygodniowych zebraniach, w czasie których odmawiają przepisane modlitwy z rozważaniem jednej części różańca św., składają sprawozdanie z wykonanej pracy. Prace apostolskie w ramach posługi duszpasterskiej na terenie parafii wyznacza zawsze proboszcz. Całością działalności Legionu Maryi kierują ludzie świeccy.

          Kierownik duchowy jest obecny na każdym spotkaniu i wychowuje członków wspólnoty w duchu maryjnej służby. Wygłaszana w czasie tygodniowego spotkania alokucja ma na celu wewnętrzne urobienie legionistów, aby "w każdym podopiecznym i w każdym współlegioniście dostrzegali oczyma Maryi samego Chrystusa". Czynni członkowie wspólnoty legionowej składają, po okresie próby, uroczyste przyrzeczenie legionowe, w którym obiecują - pod kierownictwem Ducha Świętego. - poświęcić się pracy dla ratowania ludzi zagrożonych złem grzechu zdając się w tej pracy całkowicie na opiekę Maryi Niepokalanej.

          Legion Maryi nie niesie pomocy materialnej - jego zadaniem jest troska o życie nadprzyrodzone swoich podopiecznych. Wszystkie zasady i założenia działalności Legionu Maryi podaje "Podręcznik Legionu Maryi", który jest przedmiotem studium podczas tygodniowego spotkania.

          Dla pogłębienia życia wewnętrznego członków wspólnoty legionowej, odbywają się coroczne rekolekcje zamknięte i dni skupienia.

          Kilka przykładów pracy apostolskiej wykonywanej przez Legion Maryi:

  • odwiedzanie chorych i samotnych parafian w domach, szpitalach, domach opieki społecznej, a także odwiedzanie skazanych;
  • przygotowywanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych;
  • pozyskiwanie członków pomocniczych dla Legionu Maryi - auksyliatorów;
  • odwiedzanie rodzin, które nie miały kontaktu z kapłanem i wspólnotą parafialną;
  • zachęcanie parafian do codziennego uczestniczenia we Mszy świętej oraz przyjmowania Komunii świętej;
  • pomoc w organizowaniu ważnych uroczystości w parafii.

W czasie wszystkich odwiedzin apostolskich legioniści zachęcają do wspólnej modlitwy i obdarowują Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny.

Więcej informacji można znaleźć w Internecie, np.:

http://www.kuria.lublin.pl/ruchy/legionmaryi/hist.htm

http://www.kuria.gliwice.pl/diecezja/index.php?numer=6&art=26

 

Inne

Nr konta 90 1240 2816 1111 0010 1667 7006 Bank Pekao S.A. I O. w Zamościu